godlo MKiDN logoCEA bip 

Interface 2019

Spread the love

UCZENIE SIĘ
NAUCZANIE&WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA PROJEKTOWE

Projekt INTERFACE w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego ERASMUS+ bazuje na idei traktowania dziedzin artystycznych, nauczanych w szkołach Partnerów projektu jako uniwersalnej platformy dla komunikacji i uczenia się między grupami o różnych tradycjach i wartościach. Zakłada holistyczne spojrzenie na proces tworzenia, przenikania i przetwarzania tematu realizowanego z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych w celu stwarzania najlepszych warunków nauczania i uczenia się.

Uczestnikami projektu są cztery europejskie szkoły: HTBLVA Graz – Ortweinschule / Austria, Liceo Artistico „Scuola Del Libro” w Urbino / Włochy, Staatliches Berufskolleg w Rheinbach / Niemcy, Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie / Polska.

Projekt realizowany jest od września 2017 do maja 2019 r.
Projekt ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia poprzez wysokiej jakości szkolenia i warsztaty, uatrakcyjnienie nauczania praktycznych umiejętności i poszerzania ścieżek zawodowych poprzez „uczenie się od najlepszych”, zdobycie umiejętności zawodowych i kompetencji na europejski rynek pracy.

Projekt wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów, wzmacnia wymianę idei z poziomu narodowego na międzynarodowy, komunikację międzykulturową, uczenie się i posługiwanie j. obcym w kontekście zawodowym, aktywny udział w życiu społecznym przez tzw. „uczenie się poprzez działanie”, mikroprzedsiębiorczość poprzez udział i realizację projektów europejskich.

W trakcie pierwszego spotkania stażowego w Ortweinschule w Graz (20-24 listopada 2017 r.) odbyły się warsztaty dla uczniów kierunków projektowania grafiki i komunikacji, sztuki filmowej i multimedialnej, projektowania produktu i prezentacji, projektowania książek, rzemiosła artystycznego – ceramiki oraz Międzynarodowe Spotkania Projektowe dla nauczycieli i koordynatorów placówek uczestniczących w projekcie.

Uczniowie podzieleni na małe, międzynarodowe grupy projektowe uczestniczyli w proponowanych przez szkołę austriacką warsztatach zajmując się m.in. aspektami projektowania ceramiki użytkowej oraz specyfiki tworzenia dzieł ceramicznych. Uczestnicy stażu podejmowali działania dotyczące projektowania parametrycznego korzystając z softwaru szkoły – poznali możliwości pracowni projektowania produktu m.in. wydruków 3D. Korzystając ze współpracy z nauczycielami austriackimi stażyści zdefiniowali grupy docelowe interesariuszy projektu INTERFACE i przygotowali projekty wstępne logotypu, plakatu, ulotki i strony internetowej. Założone cele zostały osiągnięte a produkty działań międzynarodowych grup uczniowskich – projekty różnych interfejsów prezentowano na zakończenie spotkania stażowego w postaci pokazu multimedialnego. Nauczyciele i koordynatorzy biorący udział w projekcie poznali się nawzajem uczestnicząc w warsztatach oraz zaplanowanych Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych.

Realizacja stażu

Międzynarodowe Spotkania Projektowe koordynatorów i nauczycieli

Upowszechnianie efektów stażu

Drugie spotkanie stażowe odbyło się w Scuola del Libro w Urbino (16-20 kwietnia 2018 r.) Uczestnicy krótkoterminowej wymiany korzystali z oferowanych przez włoską szkołę różnych warsztatów: ceramicznych, serigraficznych, kaligraficznych i projektowych. Zasadniczym celem działań było stworzenie przez uczestników spotkania interfejsów aplikacji mobilnej dedykowanej dziełu sztuki. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się m.in. z podstawowym programowaniem X-CODE w celu stworzenia struktury aplikacji, która pozwala na wirtualny kontakt z dziełem sztuki. Uczestnicy podzieleni na małe, międzynarodowe grupy projektowe realizowali wyznaczone elementy projektu, równolegle prowadząc fotograficzną dokumentację działań, która stanowiła bazę do realizacji właściwego produktu. Założone cele zostały osiągnięte a produkty działań międzynarodowych grup uczniowskich – projekty różnych interfejsów prezentowano na zakończenie spotkania stażowego w postaci pokazu multimedialnego. Nauczyciele i koordynatorzy biorący udział w warsztatach wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami. W trakcie zaplanowanych wcześniej Międzynarodowych Spotkań Projektowych omówiono szczegóły kolejnego spotkania stażowego, przeanalizowano elementy ewaluacji i doszczegółowiono zakres broszur – końcowych produktów projektu.

Realizacja stażu

Międzynarodowe Spotkania Projektowe koordynatorów i nauczycieli

Upowszechnianie efektów stażu

Trzecie spotkanie stażowe odbyło się w Staatliches Berufskolleg Glasfachschule w Rheinbach (5-9 listopada 2018 r.) Wytypowani do realizacji stażu uczniowie naszej szkoły korzystali z oferowanych przez niemiecką szkołę różnych warsztatów: multimedialnego, realizacji obiektów 3D, serigrafii na szkle oraz laserowej obróbki szkła. W trakcie pobytu uczniowie mieli możliwość poznania kierunków nauczanych w szkole goszczącej a podzieleni na małe międzynarodowe grupy projektowe podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Uczniowie niemal od razu nawiązali doskonały kontakt komunikując się w języku angielskim, dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z pozostałymi uczestnikami projektu. W efekcie takiej współpracy powstały liczne prace na temat interfejsów prezentowane przez grupy uczniów na spotkaniu międzynarodowym podsumowującym efekty wspólnych działań.

W ramach Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych koordynatorzy i nauczyciele dyskutowali na tematy związane z międzynarodowymi szkoleniami, praktykami zawodowymi i ich wpływem na profil absolwenta danej szkoły oraz o podobieństwach i różnicach systemów kształcenia w szkołach artystycznych w poszczególnych krajach. W trakcie obu spotkań uczestnicy projektu wymienili się informacjami, spostrzeżeniami i wnioskami wynikającymi ze specyfiki nauczania w szkołach uczestniczących w projekcie.

Realizacja stażu

Międzynarodowe Spotkania Projektowe koordynatorów i nauczycieli

Upowszechnianie efektów stażu

Czwarte spotkanie stażowe odbyło się w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie (8-12 kwietnia 2019 r.). Działania edukacyjne w Częstochowie obejmowały wszystkie kierunki sztuk stosowanych nauczanych w szkole a także zajęcia artystyczne. W niewielkich międzynarodowych grupach uczniowie mieli okazję uczestniczyć w tradycyjnych warsztatach np. toczenia na kole garncarskim ale i tych wykorzystujących działania w profesjonalnym atelier fotograficznym. Uczniowie dowiedzieli się jak oprawić kamień w pierścionku ale także prześledzili metodę nowoczesnego odlewania wieloelementowego na tzw. wosk tracony. W trakcie warsztatu muralowego uczniowie zmierzyli się z problemem przeniesienia idei różnych interfaców na język sztuki i dalej poprzez symbole graficzne na format wielkogabarytowy, który w przyszłości będzie mógł zaistnieć w przestrzeni publicznej.
Wszystkie warsztaty i ich efekty były dokumentowane przez uczestników projektu. Założone cele zostały w pełni zrealizowane. Ostatniego dnia uczniowie prezentowali efekty stażu w trakcie pokazów multimedialnych w sali audytoryjnej a później udzielali wywiadów miejscowym mediom. Upowszechnianie efektów realizacji stażu w postaci wystawy prac uczniów dopełnionych filmami i planszami z poprzednich spotkań projektowych było elementem podsumowującym ten etap realizacji projektu. Kolejna prezentacja efektów stażu miała miejsce w trakcie Konferencji Dyrektorów Szkół Artystycznych towarzyszącej makroregionalnemu przeglądowi najlepszych prac dyplomowych szkół plastycznych – Biennale Dyplomów – organizowanemu w naszej szkole w czerwcu br.

Realizacja stażu

Międzynarodowe Spotkania Projektowe koordynatorów i nauczycieli

Upowszechnianie efektów stażu

Partnerzy projektu:
Ortweinschule http://www.ortweinschule.at
SCUOLA DEL LIBRO https://www.scuolalibrourbino.it
Staatliche Glasfachschule http://www.glasfachschule.de

VIDEO
Urbino – INTERFACE
Rheinbach – INTERFACE
Graz – INTERFACE

BROSZURY
Studentów
Nauczycieli

STRONA INTERFACE